กรม ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทุนโนราเติม เมืองตรัง สถาบันทักษิณคดีศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจะจัดงานมหกรรมโนราโรงครูและมหกรรมเชิงฟื้นฟูสืบสานเรื่องราวเกี่ยวกับ “โนราโรงครู” ในระหว่างวันพุธที่ ๑๙ – วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความรู้ “เข้าถึง” ของผู้สนใจและผู้ที่ได้มาเยือนโครงการ “มหกรรมโนราโรงครู” และผู้ที่เข้าร่วมในการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “โนราโรงครู”

“โนรา” เป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับว่าเป็น “อัจฉริยะ” แห่งศิลปะการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน เป็นมรดกวัฒนธรรมที่ส่งต่อ สืบทอดและพัฒนามาอย่างยาวนาน เป็นภูมิปัญญาล้ำค่าที่แทรกซ้อนอยู่ในจิตวิญญาณของคนใต้อย่างกว้างขวาง

 “โนรา โรงครู” เป็นพิธีกรรมการเชิญวิญญาณบรรพบุรุษที่เป็นโนรา ซึ่งเรียกว่า “ตาหลวง” หรือ “ตายายโนรา” มายังโรงโนราเพื่อรับการแสดงความเคารพอันเป็นการแสดงมุทิตาจิตของลูกหลานที่ มีต่อบรรพบุรุษ

สำหรับกิจกรรมในงานมหกรรมโนรา ท่านจะได้พบกับ
- การเสวนา เรื่อง โนราโรงครู โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุษรารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช นาคะวิโรจน์ โนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง และโนราสมปอง อนันต์

 
- พิธีกรรมโนราโรงครู ที่หาชมได้ยาก โดย ผู้นำในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู
 ได้แก่ โนราเลื่อนน้อย ทวีศิลป์ จาก จังหวัดตรัง โนราสมหมาย และโนราสมปอง จากจังหวัดสตูล โนราปรีชา เมือง นคร จาก จังหวัดนครศรีธรรมราช โนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง และโนราสมพงษ์น้อย ศ.สมบูรณ์ จาก จังหวัดพัทลุง โนราไข่น้อย ดาวจรัสแสง และพรานสมหมาย จาก จังหวัดสงขลา
 
- และการแสดงมหกรรมโนราจากคณะต่างๆ มากมาย ได้แก่ โนรานกน้อย เสียงเสน่ห์ โนราละมัยศิลป์ โนรานิตยา ฟ้าประธาน โนราแดง เสียงทิพย์ โนราศุภชัย โนราเจษฎา โนราไพศาล โนราสมาน สืบสานศิลป์ โนราเอ็มม่า โนราโจ๊ก ศ.นกน้อยเสียงเสน่ห์

ขอ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมโนราโรงครู ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้ในระหว่างวันพุธที่ ๑๙ - วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่ โทร ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๓๑๒ – ๔ / www.culture.go.th
 

>>> กำหนดการ
>>> แบบตอบรับ