วัตถุประสงค์  :
๑. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา


๒. นำมิติทางวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะในรูปแบบของสาระบันเทิงประเภทต่าง ๆ เป็นสื่อกลางสร้างสุนทรีย์ กล่อมเกลาจิตใจ สร้างความสามัคคี และมิตรไมตรีอันดีระหว่างคนในชาติ ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ก่อให้เกิดความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผ่อนคลายอารมณ์ อีกทั้งดนตรีเป็นภาษาสากล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ เข้าหากันได้ และเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนในสังคม

๓.  เพื่อพลิกโฉมภาพลักษณ์องค์กร สู่ความทันสมัยและเป็นสากล สามารถเชื่อมโยง สื่อสารความคิด ความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม  ให้กว้างขวาง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

รูปแบบกิจกรรม : 
• การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยยอดนิยม เพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่ง

• การแสดงนาฏศิลป์ ๔ ภาค
• สาธิตงานศิลปะ และวาดภาพเหมือน
• กิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กระทรวงวัฒนธรรม (โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด คือ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

สถานที่จัด :
• สวนสาธารณะ (สวนสันติชัยปราการ  สวนหลวงพระราม ๘)
• โรงพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

หน่วยงานสนับสนุน :
ศิลปิน จิตอาสา สาขาต่าง ๆ มาร่วมขับร้อง และจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม สำหรับศิลปินนักร้องที่มาร้องเพลงในวันนี้ ได้แก่ ดาวใจ ไพจิตร  สุวัชชัย สุทธิมา  จิตติมา เจือใจ นัดดา วิยะกาญจน์  ไชยา มิตรชัย  ศุภชัย ไพจิตร  อิ๋งอิ๋ง AF4 แอน  AF 6 และนนทวรรธน์ เรืองสกุล  เป็นศิลปินจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทน

วัน เวลา :
• จัดแห่งละ ๑ ครั้งต่อเดือน (ตามตารางที่แนบ)

>>> ตารางการจัดงาน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2011 เวลา 03:09 น.)