รายละเอียดของโครงการ
เพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นายชูพงศ์วรินทร์ ซุ้นสุวรรณ รองประธานกรรมการ มูลนิธิ ดินดีน้ำใส แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการ ตามแนวพระราชดำริขึ้น โดยโครงการฯมีนโยบายในการรณรงค์ให้ประชาชนทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ร่วมกันลดภาวะโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้ เช่นพันธุ์ไม้ยืนต้นโตเร็วชนิดต่างๆ และพันธุ์ไม้ยืนต้นทุกชนิด รวมทั้งพันธุ์ไม้พลังงานทดแทน จำนวน 984,000,000 ต้น ทั่วประเทศเพื่อสร้างผืนป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศและสร้างทาง เลือกใหม่ให้ผู้สนใจปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้สารเคมีทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดยหันมาใช้จุลินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี

การดำเนินงาน

1. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เช่นพันธุ์ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ พันธุ์ไม้ยืนต้นทุกชนิดรวมทั้งพันธุ์ไม้พลังงานทดแทนจำนวน 984,000,000 ต้นทั่วประเทศ
2. ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เพื่อใช้ในภาคการเกษตร และ จุลินทรีย์ เพื่อใช้ใน ภาคอุตสาหกรรม สำหรับบำบัดน้ำเสียและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วยงานราชการ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึง สภาวะโลกร้อน และ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. เกษตรกรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ จุลินทรีย์ เพื่อการเกษตร และการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อผลักดันให้มีการส่งเสริมปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ รวมทั้งพันธุ์ไม้พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกใหม่ของการปลูกป่าทดแทนซึ่งจะส่ง ผลให้ประเทศมีป่าไม้ เพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่อง
4. ประเทศไทยมีป่าไม้เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 5 ปี และเกิดป่าไม้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
5. เกษตรกรมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นจากการปลูกป่าทดแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://www.greencoun.com

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2011 เวลา 03:08 น.)