ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดำเนินการจัดการประมูลการสอบราคาจ้าง นี้ได้ผลแล้วจึงขอแจ้งผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการวังหน้า วิทยาลัยนาฎศิลป์ ดังเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 เวลา 08:54 น.)